Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu

www.eshop.bselektro.cz

 

Provozovatelem internetového obchodu www.eshop.bselektro.cz (dále jen „prodávající“) je podnikatel – fyzická osoba:

Firma:                    Milan Budina
Místo podnikání:   Chuchelna 333
                              513 01 Semily

Provozovna:          Komenského nám. 111

                              513 01 Semily

IČ:                         11090529
DIČ:                      CZ6010040520

Bankovní spojení:
č.účtu: ………………/………

Podnikatel je veden u Městského úřadu Semily, odboru živnostenský úřad.

Článek 1

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.

Článek 2

Reklamační řád a právo na uplatnění reklamace

1.      Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.     Odpovědnost za vady a právo na uplatnění reklamace a se řídí ustanoveními § 616 a násl. Občanského zákoníku, je-li kupujícím fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel), nebo právnická osoba, pokud nejde o obchodní závazkový vztah.

3.     Jde-li o obchodní závazkový vztah podle § 261 nebo 262 Obchodního zákoníku, platí pro odpovědnost za vady ustanovení § 422 až 442 Obchodního zákoníku, není-li dohodnuto v kupní smlouvě jinak.

4.     Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí a prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu před prvním použitím zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Zprávu prodávajícímu o případných vadách zboží je nutné podat písemnou formou bez zbytečného odkladu, a to nejdéle do 3 dnů od převzetí zboží.

5.     Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

6.     Pokud je při převzetí patrné poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

7.     Vždy je možné se dotázat na postup na bselektro@.seznam.cz. Uveďte čeho se reklamace týká a město, odkud jste, a sdělíme Vám všechny důležité informace, adresy, telefony na autorizované servisy.

8.     Kupující je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v prodejně nebo internetovém obchodě prodávajícího (k tomu slouží originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list). Při uplatnění reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při vypořádání reklamace.

9.    Reklamace se nevztahují na případy:

a)     vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele

b)      prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje

c)     nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů, nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě

d)      živelné katastrofy.

Rozpor s kupní smlouvou a odpovědnost za vady prodané věci podle Občanského zákoníku

Článek 3

1.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li Občanský zákoník jinak, shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2.     V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající:

a)   bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou;

b)   není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3.     Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době („záruka“).

4.     Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

5.     Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

Článek 4

Záruční doba

1.      Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

2.     Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

3.    U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad 24 měsíců. Prodloužení záruční doby se může týkat i jen některé součástky věci.

4.     Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.

5.     Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

6.     Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

7.     Prodávající nebo autorizovaný servis vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Článek 5

Odstranění vad

1.     Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

2.     Prodávající nebo jim pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (§ 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

3.    Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

4.     Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

5.     Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

6.     Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.     V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití.

Článek 6

Opětovné vyskytnutí vad

1.      Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

2.      O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

3.    Projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada, nejedná se o opětovné vyskytnutí vady.

4.     Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Článek 7

Součinnost zákazníka

1.   Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících ověření a odstranění vady.

Článek 8

Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

1.     Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění v následující výši:

      50,-Kč / započatý týden

2.      Pokud si zákazník nevyzvedne zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si je vyzvednout, je prodávající oprávněn zboží prodat (§ 656 Občanského zákoníku) a na výzvu zákazníka mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění ve stanovené výši.

3.     Pokud zákazník reklamované zboží poslal poštou nebo pomocí dopravce, doručíme mu reklamované zboží stejným způsobem.

Článek 9

Reklamace mechanického poškození z přepravy

1.      Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky za asistence řidiče přepravní společnosti a převzít ji pouze pokud není zjevně poškozena. V opačném případě je nutné s přepravcem sepsat zápis o škodě. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího - přepravního listu nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. To platí pro všechny zásilky a všechny druhy přepravy.

Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost podle Obchodního zákoníku

Článek 10

1.      Vady zboží jsou upraveny v § 422 až 428 Obchodního zákoníku.

2.     Právní vady zboží a nároky z nich jsou upraveny v § 433 až 435 Obchodního zákoníku.

3.    Zboží má vady, poruší-li prodávající povinnost dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, nebo povinnost zabalit zboží nebo jej opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá. Má-li být zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, je prodávající povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil kupujícímu. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením zboží podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením zboží popsaným ve smlouvě, je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určeních rozpor, má mít zboží vlastnosti podle obou těchto určení.

4.     Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

5.     Pokud byly použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané kupujícím, neodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupujícího upozornil, avšak kupující trval na jejich použití.

6.     Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.

7.     Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

8.     Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží.

9.     Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

10. Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy

a)   kupující vady zjistil,

b)   kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle § 427 odst. 1 a 2 Obchodního zákoníku, nebo

c)   vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží, popřípadě od dojití zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba.

11. Je-li kupní smlouva uzavřena podle § 261 odst. 1 obchodního zákoníku, prodávající záruku za jakost poskytuje pouze v případě, že záruku poskytuje výrobce nebo dovozce, a to v rozsahu jím stanoveném. Není-li stanoveno jinak, záruku za vady prodávající neposkytuje. Na záruku za jakost se vztahují ustanovení § 429 až 432 Obchodního zákoníku. Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Převzetí závazku ze záruky může vyplynout ze smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky převzetí tohoto závazku má i vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li ve smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedena záruční doba odlišná, platí tato doba.

12 Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

Článek 11

Nároky kupujícího z vad zboží a ze záruky za jakost podle Obchodního zákoníku

1.     Nároky kupujícího z vad zboží a ze záruky za jakost podle Obchodního zákoníku jsou upraveny v § 436 až 441 Obchodního zákoníku.

2.    Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

a)   požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

b)   požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,

c)   požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)   odstoupit od smlouvy.

3.     Podle § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku je pro účely tohoto zákona porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.

4.     Volba mezi nároky z vad zboží kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.     Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.    Vedle nároků z vaz zboží podle § 436 odst. 1 Obchodního zákoníku má kupující nárok na náhradu škody, jakož i na smluvní pokutu, je-li sjednána.

7.     Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy (viz níže), je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.

8.     Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. Dokud kupující nestanoví lhůtu podle předchozí věty, nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení lhůty podle předchozí věty.

9.     Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z předchozích ustanovení, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty (viz výše) nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

10. Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.

11. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.

12. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu; byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy spolu s úroky sjednanými ve smlouvě, jinak s určenými obdobně podle § 502 Obchodního zákoníku.

13. Jestliže vada nebyla včas oznámena, může kupující pouze se souhlasem prodávajícího vykonat práva na snížení ceny podle § 439 odst. 2 Obchodního zákoníku nebo použít právo na slevu k započtení s pohledávkou prodávajícího. Toto omezení neplatí, jestliže prodávající o vadách věděl v době dodání zboží.

14. Do doby odstranění vad není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly odstraněny.

15. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

16.  Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel, což neplatí

a)   jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo

b)   jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží,

c)   jestliže před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch.

Článek 11

Platnost reklamačního řádu

1.     Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 01. 04. 2011.

2.     Prodávající si vyhrazuje právo reklamační řád měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.eshop.bselektro.cz/

Milan Budina

provozovatel internetového obchodu

www.eshop.bselektro.cz

 

Kontakt

Milan Budina BS Elektro
Chuchelna 333
513 01 Semily

IČO: 11090529
DIČ: CZ6010040520

tel.: +420 481 621 711
mobil: +420 777 277 610
email: e.obchod@bselektro.cz
web: www.bselektro.cz

 

Vyhledávání

Kategorie

Počet položek

3671
položek
2071
skladem

Datum poslední aktualizace

02.03.2021 07:10
Valid XHTML 1.1

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop

Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Vyhledávání
Přihlášení
Nahoru