Obchodní podmínky

Obchodní podmínky E-shopu

 

Článek 1

Podnikatel (prodávající)

 

Provozovatelem internetového obchodu na internetových stránkách (dále jen „prodávající“) je podnikatel – fyzická osoba:

Firma: Milan Budina
Místo podnikání: Chuchelna 333
513 01 Semily

Provozovna: Komenského nám. 111

513 01 Semily

IČ: 11090529
DIČ: CZ6010040520

Bankovní spojení:
č.účtu:
225792053/0600 MONETA Money Bank

Podnikatel je veden u Městského úřadu Semily, odboru živnostenský úřad.

 

Provozní doba:

V tuto dobu se s námi můžete telefonicky spojit (Vaše všeobecné dotazy, informace o objednávkách a příjem objednávek).

Po-Pá 7:00 – 16:00

Telefon a e-mail:

777 277 610 e.obchod@bselektro.cz

Článek 2

Objednání zboží a potvrzení objednávky

  Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek spotřebitele (kupujícího). Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Po odeslání objednávky spotřebitel obratem obdrží elektronicky potvrzení přijetí objednávky podnikatelem (prodávajícím). Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu (Email s předmětem: „Potvrzení přijetí objednávky“). Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (§ 1811 občanského zákoníku).

2.      Odeslání objednávky a poslání její kopie e-mailem, neznamená automatické realizování objednávky. Některé z akcí např. platí pouze do vyprodání zásob, a proto jsou objednávky ještě telefonicky či emailem potvrzovány a je oznámen termín dodání či alternativní možnosti. V takovémto případě je vám zaslán email „Potvrzení zpracování objednávky“.

3.      Podnikatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) žádat spotřebitele o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem, např. písemně nebo telefonicky. Podnikatel je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem spotřebitel odmítne provést. Podnikatel si také vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě chybného uvedení ceny v internetovém katalogu zboží.

4.      Případné storno objednávky spotřebitelem je upraveno v čl. 9.

5.     Pro objednání zboží spotřebitel po výběru druhu a množství zboží v internetovém obchodě vyplní objednávkový formulář s identifikačními údaji, způsobem platby a způsobem dodávky zboží.

6.      Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

o    jméno a příjmení a bydliště kupujícího, nakupuje-li jako soukromá osoba,

nebo

název, obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání a IČ kupujícího, nakupuje-li v rámci své podnikatelské činnosti, a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH,

o    telefon kupujícího,

o    vybraný způsob platby,

o    požadovaný termín dodání zboží,

o    adresu pro dodání zboží.

7.      V cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy spotřebitelem a stanovit lhůtu pro úhradu zálohy.

8.     Na základě řádné objednávky spotřebitele , zašle podnikatel e-mailem „Potvrzení přijetí objednávky“, v němž spotřebiteli potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje spotřebiteli dodat. Spotřebitel má právo před zasláním „Potvrzení přijetí objednávky“ podat podnikateli návrh na změnu objednávky, a to pouze v případě, že produkty nebyly již podnikatelem fakturovány-zaslány. Neučiní-li tak, je objednávka považována mezi stranami za závaznou a zákonná záruční doba a mechanismus uplatňování vad se řídí Občanským zákoníkem, popř. Obchodním zákoníkem. Toto ustanovení není pro podnikatele závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

9.     O předání zboží k přepravě (vypravení zásilky) bude spotřebitel informován e-mailem a SMS zprávou.

Článek 3

Předmět kupní smlouvy

1.      Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené ve smlouvě (v potvrzení objednávky), jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě, nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v katalogu zboží nebo v příbalovém letáku.

2.      Na veškeré zboží nabízené v internetovém katalogu je vydáno „prohlášení o shodě“ dle § 13 odst. 5 zák. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.     Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Spotřebitel má právo si před objednáním zboží položit e-mailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech – např. rozdíly v barevném provedení či obsahu setu více výrobků – v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Podnikatel se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze.

4.     Tam, kde je to obvyklé, bude současně se zbožím předán záruční list se seznamem záručních opraven a servisních středisek. Na žádost spotřebitele , podnikatel poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Poskytnutí záruky upravuje reklamační řád. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu podnikatel zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

5.     Rozměry, váha, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění.

Článek 4

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území
ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat objednávku ) dává najevo,
že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých
osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího tohoto eshopu. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu
stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou
plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi
třetích osob.


Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále
má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,
odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,
likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících
z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající
zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese bselektro@seznam.cz nebo na výše
uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

Cena

1.     Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku (do ceny není zahrnut i případný poplatek za likvidaci elektroodpadu je připočítán dodatečně). Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou včetně DPH a jsou platné při objednávce v internetovém obchodu. Ceny v provozovně se mohou lišit.

2.      Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Ceny jsou kupujícímu potvrzeny potvrzením objednávky. Tyto ceny jsou závazné po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu.

3.      Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně spotřebiteli potvrzována a zboží je mu dodáno za cenu platnou v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, podnikatel neprodleně o této skutečnosti informuje spotřebitele, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

4.     Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Článek 5

Druhy plateb

1. Obvyklým způsobem platby je úhrada zboží při převzetí zásilky – dobírka.

2. Při osobním odběru lze platit hotově.

3.     Způsob úhrady zboží je převodem na účet podnikatele (prodávajícího). Číslo účtu podnikatele pro příjem plateb je uveden v článku 1.

 1. Platba přes jinou banku – platba předem

o  podnikatel přijme objednávku od spotřebitele

o podnikatel na základě těchto dat (objednávky spotřebitele) vystaví a zašle spotřebiteli výzvu k úhradě zboží na účet podnikatele,

o po obdržení platby , podnikatel zašle dohodnutým způsobem spotřebiteli zboží

o podnikatel bude blokovat zboží pro spotřebitele maximálně 7 kalendářních dnů od data vystavení výzvy k úhradě se splatností 3 pracovních dnů, pokud nedojde k platbě do 7 dnů, má právo podnikatel bez předchozího upozornění odstoupit od kupní smlouvy/zrušit objednávku.

Článek 6

Způsob doručení (doprava)

1.      Podmínkou pro splnění požadovaných termínů dodání jsou volné skladové zásoby podnikatele a provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (není-li zboží zasíláno na dobírku).

2.     Způsoby doručení:

a.      Osobní odběr – Po předchozí dohodě

Nepřevezme-li spotřebitel věc v dohodnutý den ani den následující, je podnikatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.

b.     Česká pošta – obchodní balík – Moderní, rychlá a spolehlivá přeprava zboží po celém území ČR. Česká pošta dodá balík zpravidla nejpozději následující pracovní den po dni podání. Při nezastihnutí doručovatelem lze telefonicky na příslušné dodací poště dohodnout druhé dodání, které je v ceně.

Informace o dodání zásilky lze zjistit na http://www.cpost.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php v sekci „Sledování zásilek“.

Určeno pro zásilky do 30 kg.

Platba: jednotné poštovné 136,12 ,- Kč + v případě dobírky platba za dobírku.

c.      Geis – Expresní balíková přeprava – Určeno pro zásilky, které nejsou delší než 2 m, zároveň součet obvodu a výšky není větší než 3 m, to vše do hmotnosti 50 kg. Zboží je dodáno do 48 hodin. Sem patří veškerý drobný elektromateriál.

Doprava: 125 ,- Kč s DPH  /  balík do 50 kg

                 250 ,- Kč s DPH  /  balík do 100 kg

                 375 ,- Kč s DPH  /  balík do 150 kg

                 500 ,- Kč s DPH  /  balík do 200 kg   

                  625,- Kč s DPH  /  balík do 250 kg

 

Dobírka: 35,- Kč s DPH

Platba předem: Doprava 125,-Kč s DPH / balík do 50 kg + Dobírka 0,-Kč

                  250 ,- Kč s DPH  /  balík do 100 kg + Dobírka 0,-Kč

                 375 ,- Kč s DPH  /  balík do 150 kg + Dobírka 0,-Kč

                 500 ,- Kč s DPH  /  balík do 200 kg   + Dobírka 0,-Kč

                  625,- Kč s DPH  /  balík do 250 kg   + Dobírka 0,-Kč

Informace o  dodání zásilky lze zjistit na: www.geis.cz.

d. Na dobírku pouze do částky 30 000,- Kč s DPH. Při přesáhnutí uvedené částky – platba předem , nebo vystavena zálohová faktura .

Článek 7

Převzetí zboží

Při převzetí zboží spotřebitel standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu, případně ochranné lepící pásky. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu spotřebitel stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

Článek 8

Doklady

Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu – daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen (je uložena v plastové obálce přilepené na obalu).

Článek 9

Zrušení objednávky a storno poplatek

1.      Objednávku může spotřebitel zrušit (stornovat) do 14 dnů od převzetí plnění. a to i bez udání důvodu, na tel. čísle 481621711 nebo e-mailem  e.obchod@bselektro.cz V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku.

2.     Objednávkou a akceptací všeobecných obchodních podmínek se kupující zavazuje uhradit storno poplatek souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího (nevztahuje se na případy, kdy zákon stanoví jinak – např. ust. § 1829 Občanského zákoníku – spotřebitelská smlouva uzavřená při použití prostředků komunikace na dálku):

a. ve výši 30% bez DPH kupní ceny objednaného zboží

– v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme v termínu stanoveném přepravcem, popř. ve lhůtě uložení zásilky u přepravce, pokud se obě strany nedohodnou jinak,

b. 30% kupní ceny objednaného zboží bez DPH

– v případě uplatnění práva zrušit objednávku před expedicí zboží.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy a ustanovení o spotřebitelských smlouvách

1.      V případě, že smluvní vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku dle ust. § 1820, § 1829 a násl. Občanského zákoníku, prodávající tímto poskytuje spotřebiteli následující informace:

 • jméno a příjmení, místo podnikání a identifikační číslo prodávajícího: Milan Budina, Chuchelna 333, 513 01 Semily, IČ 11090529,

 • cena zboží nebo služeb je uvedena na www. vltava2011.cz/bselektro

 • název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb je uvedena na www.vltava2011.cz/bselektro

 • náklady na dodání se řídí dle čl. 6 ,

 • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran jak jí vznikly,

 • nabídka nebo cena zůstávají v platnosti po dobu 10 kalendářní dní od učinění objednávky.

2.     Jedná-li se o spotřebitelskou smlouvu, která byla uzavřena při použití komunikačních prostředků na dálku je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, podnikatele a spotřebitele a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu se zbožím do sídla podnikatele na náklady a nebezpečí spotřebitele. V odstoupení od smlouvy uveďte číslo účtu pro vrácení peněz. Kupující souhlasí a bere na vědomí, že písemná forma je v tomto případě zachována pouze vyhotovením listiny o odstoupení od smlouvy podepsané spotřebitelem.

Spotřebitel nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku zejména v následujících případech:

 • jedná-li se o smlouvu, jejíž součástí je i poskytování služeb (montáž apod.) a s jejich plněním bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • je-li předmětem smlouvy dodávka zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

 • je-li předmětem smlouvy dodávka zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. baterie, žárovky),

 • v ostatních případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

3.      Spotřebitel, podle § 1831, § 1832 a násl Občanského zákoníku, zakoupené zboží zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu ,nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.Zboží doručí na své vlastní náklady na adresu provozovny prodávajícího. Zboží odeslané na dobírku nebude podnikatelem (prodávajícím) převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit, jelikož spotřebitel ručí za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody, aj.) a dodaného příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, podnikatel odešle peníze dle pokynů spotřebitele složenkou , nebo na účet kupujícího 14 dnů po fyzickém obdržení zboží, od doručení odstoupení od smlouvy. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si podnikatel právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

4.     V případě odstoupení od smlouvy má podnikatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Částka vrácená kupujícímu se sníží o skutečné náklady prodejce na dopravu, která nezahrnuje náklady na dopravu uhrazené spotřebitelem.

5.      V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět odesílateli na jeho náklady.

Článek 11

Odstoupení od smlouvy podnikatelem.

Podnikatel je oprávněn do okamžiku odeslání zboží zrušit objednávku (nebo její část) a od smlouvy (nebo její části) odstoupit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží. O odstoupení je podnikatel povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení. V případě, že spotřebitel zaplatil kupní cenu nebo její část, oproti které prodávající neposkytne z důvodu odstoupení od smlouvy plnění, bude mu tato odpovídající část kupní ceny uhrazena v nejkratším možném termínu.

Článek 12

Osobní údaje

1.    S poskytnutými osobními údaji spotřebitele bude podnikatel nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací, v platném znění.

2.      Potvrzením objednávky spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje spotřebitele budou použity pouze k vyřízení objednávky, případně k nabízení služeb a produktů podnikatele (viz níže). Osobní údaje spotřebitele nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimku externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží (jméno a příjmení, dodací adresa, telefon).

3.     Spotřebitel potvrzením objednávky dále souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytl, byly využity podnikatelem za účelem nabízení služeb a produktů podnikatele. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Spotřebitel má právo tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese bselektro@seznam.cz Podnikatel následně tyto údaje odstraní ze své databáze.

Článek 13

Záruční podmínky

1.     Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (např. § 2113, § 2161, § 2165 a násl. Občanského zákoníku a § 429 a násl. Obchodního zákoníku) a Reklamačním řádem.

2.     Je-li kupní smlouvy uzavřena podle § 261 odst. 1 obchodního zákoníku, prodávající záruku za jakost poskytuje pouze v případě, že záruku poskytuje výrobce nebo dovozce, a to v rozsahu jím stanoveném. Není-li stanoveno jinak, záruku za jakost prodávající neposkytuje.

Článek 14

Potvrzení souhlasu s VOP

1.     Spotřebitel při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené podnikatelem.

2.     Vztahy mezi spotřebitelem a podnikatelem se řídí platnými předpisy a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti podnikatele a spotřebitele a jsou pro obě strany závazné..

Článek 15

Platnost VOP

1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 01. 01. 2014.

2.     Podnikatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.eshop.bselektro.cz přiměřeným časovým předstihem před jejich účinností.

Milan Budina

provozovatel internetového obchodu

Kontakt

Milan Budina BS Elektro
Chuchelna 333
513 01 Semily

IČO: 11090529
DIČ: CZ6010040520

tel.: +420 481 621 711
mobil: +420 777 277 610
email: e.obchod@bselektro.cz
web: www.bselektro.cz

 

Vyhledávání

Kategorie

Počet položek

2094
položek
1935
skladem

Datum poslední aktualizace

Valid XHTML 1.1

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop

Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Vyhledávání
Přihlášení
Nahoru